Citaten uit onze flyer met bronvermelding

In de flyer van de stichting staan verschillende uitspraken vermeld van schrijvers uit de 17e tot en met de 19e eeuw. Hier volgen deze citaten met daarbij de bronvermelding en soms het Engelstalige origineel.

Samuel Rutherford (1600-1661)

“O, hoe heerlijk is het dat gezicht te zien, het mooiste naast Christus’ komst op de wolken: Onze oudste broeders, de Joden en Christus elkander te zien omhelzen en te kussen! Lang zijn zij van elkaar gescheiden geweest, wat zullen zij elkander vriendelijk bejegenen bij die ontmoeting! O dag breek aan! Lang verwachtte en beminnelijke dag! O beminnelijke Jezus, laat mij dat gezicht aanschouwen, hetwelk zal zijn als een herleven uit de dood, wanneer Gij en Uw oude volk elkander zullen omhelzen!”

Originele Engelse tekst: “O to see the sight, next to Christ’s coming in the clouds, the most joyful! Our elder brethren the Jews and Christ fall upon one another; they will be kind to one another when they meet. O day! O longed for and lovely day-dawn! O sweet Jesus, let me see that sight which will be as life from the dead, thee and thy ancient people in mutual embraces” 

Letters of Samuel Rutherford, Samuel Rutherford, Editor: Andrew A Bonar, Letter 50: To Marion M’Naught, 1635. (https://www.gutenberg.org/files/42557/42557-h/42557-h.htm#Page_121

John Bunyan (1628-1688)

“Jesaja 62:10-12, ‘Gaat door, gaat door, door de poorten, bereidt den weg des volks; verhoogt, verhoogt een baan, ruimt de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken! Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde: zegt der dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heeren; en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.’ Dit alles heeft vooral betrekking op de bekering der Joden in de laatste dagen, die wanneer alle dingen gereed zijn, in menigte komen zullen tot de Zone Gods en als van ouds, in Zijn gunst delen.”

De antichrist en zijn val en het doden van de getuigen, John Bunyan (1691), p.23-25

http://theologienet.nl/documenten/Bunyan_antichrist.pdf 

Theodorus van der Groe (1705-1784)

“Eerst zal geheel het Joodse volk tot Christus bekeerd worden en dan zal er nog een verheerlijkte staat der Kerk komen.”

Th. van der Groe, Des Christens eenige troost in leven en sterven, of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus. De 2e verhandeling naar aanleiding van vraag 52, over het laatste oordeel.

Thomas Boston (1676-1732)

“Verlangt u naar een opwekking in de kerk die nu als een vallei vol doodsbeenderen is? Bidt dan om de bekering van de Joden. ‘Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden?’ Rom.11:15. Dat zal een tijd van leven zijn, een tijd van een milde uitstorting van de Geest, die de reformatie tot een hoogtepunt zal brengen, hoger dan het ooit geweest is.”

Originele Engelse tekst: “Are you longing for a revival of the church now lying like dry bones, would you fain have the Spirit of life enter into them? Then pray for the Jews. “For, if the casting away of them be the reconciling of the world, what shal the receiving of them be, but life from dead.” That will be a lively time, a time of a great outpouring of the Spirit, that will carry reformation to a greater height than yet has been.”

Thomas Boston, “Encouragement to pray for the conversion of the Jews”. Uit een preek van 11 Maart 1716, gehouden in Ettrick, Scotland, over Zacharia 12:12. The Whole Works, Edit. Samuel M’Millan, Volume III, Sermon 26, page 354. Te vinden op DigitalPuritan.net.

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

“Vraag: Of in de laatste tijd van de wereld een heerlijke staat van de kerk, op aarde te verwachten is? Antwoord: Dit is het gevoelen van zeer vele uitnemende godgeleerden van alle tijden, en van ver de meeste in onze dagen. En ‘t is mij zo klaar uit het Woord Gods, dat ik daaraan gans geen twijfeling heb.”

Wilhelmus à Brakel, De Redelijke Godsdienst, Deel 3, hfdst.21, Vragen Beantwoord enz.

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

“De tijd is aanstaande dat Israël net zo’n zegen zal zijn als dat ze een vloek is geweest. (Zach.8:13) Net zoals de dauw op de heuvels van Juda neerstrijkt en gras en bloemen tot leven wekt, zo zal het bekeerde Israel zijn, wanneer zij komen zal als de dauw op een dode, droge wereld.” 

Originele Engelse tekst met uitgebreide context: “But what does the Word of God say of all this? “And it shall come to pass, that just as you were a curse among the nations, O house of Judah and house of Israel, so I will save you, and you shall be a blessing” (Zechariah 8:13). To this day they are a curse among every nation, by their unbelief — by their unique characteristics; but the time is coming when they shall be as great a blessing as they have been a curse. “Then the remnant of Jacob shall be in the midst of many peoples, like dew from the LORD, like showers on the grass, that tarry for no man, nor wait for the sons of men” (Micah 5:7). Just as we have found, among the parched hills of Judah, that the evening dew, coming silently down, gave life to every plant, making the grass spring up and the flowers to spread abroad their sweetest fragrance — so shall converted Israel be when they come as dew upon a dead, dry world.”

Robert Murray M’Cheyne, Our Duty to Israel. Preek over Rom.1:16, 17 November 1839. Te vinden op www.mcheyne.info

Joseph Charles Philpot (1802-1869)

“Dat Christus zal regeren in een tot nog toe ongekende omvang, is zo duidelijk geopenbaard in het Woord der Waarheid, dat naar onze mening, niets dan het meest brute ongeloof of ingewortelde vooroordeel het kan loochenen.”

Originele Engelse tekst: “That Christ shall reign to an extent hitherto unknown is so clearly revealed in the word of truth that, to our mind, nothing but the most obstinate unbelief or inveterate prejudice can deny it.” 

Geciteerd in de brochure Geschiedenis van de Verlossing, W. Westerbeke, Pag.33 (www.theologienet.nl) uit een artikelenserie “De Heere Jezus als de gekroonde Koning van Sion” verschenen in “De Wachter Sions”, 1976, 23e jaargang No 43, 45, 47.

Originele Engelse bron: Meditations by J. C. Philpot on the character of Jesus Christ as Prophet, Priest and King. (Grace-ebooks.com, page 138.)

Isaac Da Costa (1798-1860)

Over Ezechiel 37: “Zo schijnt het mij op dit ogenblik toe, dat Israël onbekeerd naar zijn land zal terugkeren. Palestina is toch het land der openbaring, en de vrijwording van het Oosten is de verlossing der gehele wereld. Eerst dus: roering der beenderen, dán hereniging der delen, dan zenuwen, aderen, en vlees. Maar de Geest is er dan nog niet. Christus is hier de Geest. Israël kan niet leven zonder die Geest, zonder Christus.”

Isaac da Costa, Bijbellezingen, opgetekend door J. F. Schimsheimer. Deel 2, blz. 154-190.

Charles Spurgeon (1834-1892)

“Er zullen niet twee, tien of twaalf [stammen] zijn, maar één Israël, prijzende één God en dienend één Koning. En die éne Koning is de Zoon van David, de neergedaalde Messias! Zij [de Joden] moeten een nationale welvaart hebben die hen beroemd zal maken. Ja, zo glorierijk zullen zij zijn dat Egypte, Tyrus, Griekenland en Rome allen hun glorie zullen vergeten vanwege de grote pracht van de troon van David!”

C.H. Spurgeon, The restoration and conversion of the Jews. Uit een preek over Ezechiël 38:1-10 gehouden op 16-6-1864 in de Metropolitan Tabernacle, Newington. Te vinden op: www.spurgeon.org


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s